Xeral

A lapela Xeral permítelle definir as propiedades xerais dun control de formulario. Estas propiedades dependen do tipo de control. Non todas as propiedades mostradas a continuación están dispoñíbeis para todos os controis.

Para acceder a esta orde...

Abra o menú de contexto dun elemento de formulario seleccionado e escolla Control, separador Xeral

Abra a barra de ferramentas Controis de formulario ou Deseño de formulario e prema na icona Control, separador Xeral


Icona Nota

If you export the current form document to HTML format, the default control values are exported, not the current control values. Default values are determined - depending on the type of control - by the properties' Default value (for example, in text fields), Default status (for check boxes and option fields), and Default selection (for list boxes).


Acción

Pode usar as accións de navegación para deseñar os seus propios botóns de navegación de bases de datos.

A seguinte táboa describe as accións que pode atribuír a un botón.

Acción

Descrición

Ningún

Non hai ningún tipo de acción.

Enviar formulario

Envía os datos introducidos noutros campos de control do formulario actual ao enderezo especificado en Propiedades de formulario, en URL.

Ao exportar a PDF introduza o URL na caixa de texto "URL" dos datos do formulario.

Restaurar formulario

Resets the settings in other control fields to the predefined defaults (Default Status, Default Selection, Default Value).

Abrir documento / páxina web

Opens the URL that is specified under URL. You can use Frame to specify the target frame.

Primeiro rexistro

Move o formulario actual ao primeiro rexistro.

Rexistro anterior

Move o formulario actual ao rexistro anterior.

Rexistro seguinte

Move o formulario actual ao seguinte rexistro.

Último rexistro

Move o formulario actual ao último rexistro.

Gardar rexistro

Garda o rexistro actual, se é necesario.

Desfacer entrada de datos

Inverte os cambios realizados no rexistro actual.

Novo rexistro

Move o formulario actual á liña de inserción.

Eliminar rexistro

Elimina o rexistro actual.

Actualizar formulario

Recarga a versión do formulario gardada máis recentemente.


Acción

Specifies to show or hide the action items in a selected Navigation Bar control. Action items are the following: Save record, Undo, New record, Delete record, Refresh.

Activado

Se o campo de control ten a propiedade "Activado" (Si), o usuario do formulario pode utilizalo. Se está desactivado (Non), móstrase en gris.

Aliñamento / Aliñamento de imaxes

O aliñamento pode ser á esquerda, á dereita e centrado. Estas opcións están dispoñíbeis para os seguintes elementos:

  1. Títulos de campos de etiqueta

  2. Contido de campos de texto

  3. Contido de campos de táboa de columnas de controis de táboa

  4. Imaxes ou texto utilizados en botóns

    Icona Nota

    A opción Aliñamento para os botóns chámase Aliñamento de imaxes.


Alternar

Specifies if a Push Button behaves as a Toggle Button. If you set Toggle to "Yes", you can switch between the "selected" and "not selected" control states when you click the button or press the spacebar while the control has the focus. A button in the "selected" state appears "pressed in".

Altura

Define a altura do control.

Altura de fila

Introduza o valor da altura de fila dos controis de táboa. Pode introducir un valor seguido dunha unidade de medida válida; por exemplo, 2 cm.

Antepor símbolo

Determina se o símbolo monetario debe mostrarse antes ou despois do número nos campos monetarios. A anteposición dos símbolos monetarios non é a opción predefinida.

As liñas de texto acaban con

Nos campos de texto seleccione o código de fin de liña que se vai utilizar ao escribir un texto nunha columna de base de datos.

Atraso

Especifica o atraso en milisegundos entre eventos repetidos. Os eventos repetidos acontecen cando se preme nunha frecha, no fondo dunha barra de desprazamento ou nun dos botóns de navegación de rexistros dunha barra de navegación e se mantén premido o botón do rato durante algún tempo. Pode introducir un valor seguido dunha unidade de tempo válida, por exemplo, 2 s ou 500 ms.

Aumentar/Reducir valor

Determines intervals to add or subtract with each activation of the spin button control.

Barra de desprazamento

Engade á caixa de texto o tipo de barra de desprazamento especificada.

Barra de navegación

Especifica se a barra de navegación debe mostrarse no bordo inferior dos controis da táboa.

Bordo

No caso dos campos de control que teñen marco, pode determinar a visualización do bordo mediante a propiedade Bordo. Ten as seguintes opcións: "Sen marco", "Aparencia 3D" ou "Plano".

Botón predefinido

A propiedade Botón predefinido especifica que se activará o botón correspondente ao premer en Intro. Se abre a caixa de diálogo ou o formulario e non leva a cabo máis accións, o botón que teña esa propiedade será o predefinido.

Icona Nota

Esta propiedade debe atribuírse a un único botón do documento.


When using Web page forms, you might come across this property in search masks. These are edit masks that contain a text field and a Submit type button. The search term is entered in the text field and the search is started by activating the button. If the button is defined as the default button, however, simply hit Enter after entering the search term in order to start the search.

Botón xiratorio

Os campos numéricos, monetarios e de data e hora poden introducirse no formulario como botóns xiratorios.

Campo de etiqueta

Especifica o tipo de letra da etiqueta do control. Úsase o texto do campo de etiqueta en vez do nome do campo de base de datos; por exemplo, no Navegador de filtros, na caixa de diálogo Buscar e como nome de columna na visualización de táboa.

Para definir un carácter da etiqueta como mnemónico, insira un til (~) diante del. Así o usuario poderá acceder ao campo de control correspondente premendo nese carácter no teclado.

Nos botóns de opción só se pode utilizar como campo de etiqueta o texto dun marco de grupo. Ese texto aplícase a todos os botóns de opción do mesmo grupo.

Se preme no botón ..., situado ao lado do campo de texto, verá a caixa de diálogo Selección de campo de etiqueta. Seleccione unha etiqueta da lista.

Marque a caixa Sen atribución para eliminar a ligazón entre un control e o campo de etiqueta a el atribuído.

Caracteres para contrasinal

Pode determinar os caracteres que se mostran en lugar dos tecleados polo usuario ao introducir un contrasinal. Introduza en Carácter de contrasinal o código ASCII do carácter desexado. Pode utilizar calquera valor situado entre o 0 e o 255.

Icona Suxestión

The characters and their ASCII codes can be seen in the Special Characters dialog (Insert - Special Character).


Conta de liñas

For combo boxes with the Dropdown property, you can specify how many lines should be displayed in the dropdown list. With control fields which do not have the Dropdown option, the line's display will be specified by the size of the control field and the font size.

Cor de bordo

Specifies the border color for controls that have the Border property set to "flat".

Cor de fondo

A maioría dos campos de control dispoñen de cores de fondo. Se preme en Cor de fondo, ábrese unha lista que lle permite seleccionar entre varias cores. A opción "Estándar" adopta a configuración do sistema. Se a cor desexada non se encontra na lista, prema no botón ... para definir unha cor na caixa de diálogo Cor.

Cor de símbolo

Especifica a cor dos símbolos dos controis, por exemplo, as frechas dunha barra de desprazamento.

Data máx.

Determina unha data que non pode ser excedida por ningún valor introducido polo usuario.

Data mín.

Determina a data máis temperá que o usuario pode introducir.

Data predefinida

Estabelece a data predefinida.

Decimais

Nos campos monetarios e numéricos pode determinar o número de díxitos mostrados á dereita do punto decimal.

Desprazamento da roda do rato

Sets whether the value changes when the user scrolls a mouse wheel. Never: No change of the value. When focused: (default) The value changes when the control has the focus and the wheel is pointing at the control and gets scrolled. Always: The value changes when the wheel is pointing at the control and gets scrolled, no matter which control has the focus.

Desprazamento máximo

Especifica o valor que se debe sumar ou subtraer cando o usuario preme na frecha da barra de desprazamento.

Desprazamento mínimo

Especifica o valor que se debe sumar ou subtraer cando o usuario preme na frecha da barra de desprazamento.

Despregábel

A control field with the dropdown property has an additional arrow button which opens the list of the existing form entries per mouse click. Under Line count, you can specify how many lines (or rows) should be displayed in the dropdown state. Combination fields can have the dropdown property.

As caixas de combinación inseridas como columnas nun control de táboa son despregábeis por defecto.

Encher automaticamente

Esta función exhibe unha lista das entradas anteriores ao comezar a teclear unha entrada.

Enfocar ao premer

Se define esta opción escollendo "Si", enfócase o botón da orde ao premer nel.

Entradas de lista

Please note the tips referring to the keyboard controls.

A entrada de lista predefinida introdúcese na caixa de combinación Selección predefinida.

Icona Nota

Lembre que as entradas da lista introducidas aquí só se incorporan ao formulario se seleccionou a opción "Lista de valores" situada na lapela Datos, en Tipo de contido da lista.


If you do not want the list entries to be written to the database or transmitted to the recipient of the Web form, but rather assigned values that are not visible in the form, you can assign the list entries to other values in a value list. The value list is determined on the Data tab. Under Type of List Contents, select the option "Value List". Then enter the values under List Contents that are to be assigned to the corresponding visible list entries of the form. For the correct assignment, the order in the value list is relevant.

Icona Nota

Nos documentos HTML, unha entrada de lista introducida na lapela Xeral correspóndese coa etiqueta HTML <OPTION>; unha entrada da lista de valores introducida na lapela Datos, en Contido da lista, correspóndese coa etiqueta <OPTION VALUE=...>.


Escala

Redimensiona a imaxe para adecuala ao tamaño do control..

Estado predefinido

Especifica se unha opción ou caixa de verificación está marcada de forma predefinida.

For a reset type button, you can define the status of the control if the reset button is activated by the user.

For grouped option fields, the status of the group corresponding to the default setting is defined by the Default Status property.

Estado triplo

Especifica se unha caixa de verificación tamén pode representar valores CERO dunha base de datos ligada, á parte dos valores VERDADEIRO e FALSO. Esta función só está dispoñíbel se a base de datos acepta os tres estados: VERDADEIRO, FALSO e CERO.

Icona Nota

A propiedade Estado triplo só está definida para formularios de bases de datos, non para formularios HTML.


Estilo

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

Etiqueta

A propiedade Etiqueta define a etiqueta do campo de control que se mostra no formulario. Esta propiedade determina a etiqueta visíbel ou a cabeceira de columna do campo de datos en formularios de controis de táboas.

When you create a new control, the description predefined in the Name property is used as the default for labeling the control. The label consists of the control field name and an integer numbering the control (for example, CommandButton1). With the Title property, you can assign another description to the control so that the label reflects the function of the control. Change this entry in order to assign an expressive label to the control that is visible to the user.

To create a multi-line title, open the combo box using the arrow button. You can enter a line break by pressing Shift++Enter.

Icona Nota

A propiedade Título úsase para etiquetar elementos do formulario na interface visíbel ao usuario. Se traballa con macros, teña en conta que durante o tempo de execución a referencia ao control faise sempre a través da propiedade Nome.


Filtrar / Ordenar

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation Bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

Formatado

Especifica o código de formato do control. Prema no botón ... para seleccionar o código do formato.

Formato da hora

Pode definir o formato desexado para a visualización da hora.

Formato de data

With date fields you can determine the format for the date readout.

Icona Nota

All format fields (date, time, currency, numeric) are formatted automatically in the selected format as soon as you leave them regardless of how you entered the input.


Formato estrito

Os formatos pódense verificar con campos de control que acepten contidos formatados (data, hora, etc). Se a función de formato estrito está activada (Si), só se aceptan os caracteres permitidos. Por exemplo, nun campo de data só se aceptan os delimitadores de data ou de número; ignóranse as entradas alfabéticas escritas co teclado.

Hora máx.

Determina unha hora que ningún valor introducido polo usuario pode exceder.

Hora mín.

Determina a hora mínima que pode introducir un usuario.

Hora predefinida

Estabelece a hora predefinida.

Imaxes

Os botóns de imaxe teñen a propiedade Imaxes. A propiedade Imaxes especifica o nome do ficheiro e o camiño da imaxe que quere exhibir no botón. Se selecciona o ficheiro gráfico mediante o botón ..., o nome do ficheiro e o camiño incluiranse automaticamente na caixa de texto.

Imprimíbel

Especifica se se desexa mostrar o campo de control na impresión do documento.

Intervalo de valores

You can preset the value intervals for numerical and currency spin buttons. Use the up and down arrows of the spin button to increase or decrease the value.

Largura

Define a largura de columna do campo de control de táboa nas unidades especificadas nas opcións do módulo LibreOffice. Se quere, pode introducir un valor seguido dunha unidade de medición válida, por exemplo, 2 cm.

Largura

Define a largura do control.

Lonxitude máx. do texto

Define o número máximo de caracteres que o usuario pode introducir nas caixas de combinación e de texto. Se esta propiedade de campo de control non está definida, a configuración predefinida será cero.

Se o control está ligado a unha base de datos e a lonxitude do texto se toma da definición do campo da base de datos, non introduza aquí a lonxitude do texto. A configuración só se toma da base de datos se a propiedade de control non está definida (estado "Non definido").

Marcador de rexistros

Especifica se a primeira columna se debe mostrar ou non con etiquetas de filas en que o rexistro actual se marque cunha frecha.

Marco

You can also specify the target frame to display a URL that you open when you click a button that has been assigned the Open document or web page action).

Se preme no campo pode seleccionar unha opción da lista que especifique o marco en que se debe cargar o seguinte documento. Dispón das seguintes posibilidades:

Entrada

Significado

_blank

O seguinte documento crearase nun novo marco baleiro.

_parent

O seguinte documento crearase nun marco superior. Se non existe, créase no mesmo marco.

_self

O seguinte documento crearase no mesmo marco.

_top

O seguinte documento crearase nunha xanela de nivel superior, ou sexa, no marco máis alto da xerarquía. Se o marco actual xa é unha xanela superior, o documento créase nel.


Icona Nota

A propiedade Marco é adecuada para formularios HTML, mais non para formularios de base de datos.


Máscara de caracteres

With masked fields you can specify a literal mask. A literal mask contains the initial values of a form, and is always visible after downloading a form. Using a character code for the Edit mask, you can determine the entries that the user can type into the masked field.

Icona Nota

O tamaño da máscara de caracteres correspóndese co tamaño da máscara de edición. Se non é o caso, a máscara de edición córtase ou énchese con espazos en branco ata atinxir o tamaño da máscara de edición.


Máscara de edición

Ao especificar un código de carácter en campos de patrón pódese determinar o que pode introducir o usuario neses campos.

A lonxitude da máscara de edición determina o número de posicións de entrada posíbeis. Se o usuario introduce caracteres que non corresponden á máscara de edición, a entrada rexéitase ao saír do campo. Para definir a máscara de edición pode introducir os seguintes caracteres:

Carácter

Significado

L

Unha constante de texto. Non é posíbel editar esta posición. O carácter móstrase na posición correspondente da Máscara Literal.

a

Poden introducirse os caracteres a-z e A-Z. Non se pasan as maiúsculas a minúsculas.

A

Poden introducirse os caracteres A-Z. Se introduce unha letra minúscula convértese automaticamente en maiúscula.

c

Poden introducirse os caracteres a-z, A-Z e 0-9. Non se pasan as maiúsculas a minúsculas.

C

Poden introducirse os caracteres A-Z e 0-9. Se introduce unha letra minúscula convértese automaticamente en maiúscula.

N

Só se poden introducir os caracteres entre 0 e 9.

x

Pódense introducir todos os caracteres imprimíbeis.

X

Pódense introducir os caracteres imprimíbeis. Se usa unha letra minúscula, convértese automaticamente en maiúscula.


Defina a máscara de edición "NNLNNLLLLL" para que o usuario só poida introducir catro díxitos ao introducir unha data, por exemplo, para a máscara de caracteres "__.__.2000".

Navegación

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation Bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

Nome

Each control field and each form has a Name property through which it can be identified. The name will appear in the Form Navigator and, using the name, the control field can be referred to from a macro. The default settings already specify a name which is constructed from using the field's label and number.

Icona Nota

Se traballa con macros, verifique que os nomes dos controis son exclusivos.


The name is also used to group different controls that belong together functionally, such as radio buttons. To do so, give the same name to all members of the group: controls with identical names form a group. Grouped controls can be represented visually by using a Group Box.

Ocultar selección

Specifies whether a text selection on a control remains selected when a the focus is no longer on a control. If you set Hide selection to "No", the selected text remains selected when the focus is no longer on the control that contains the text.

Orde de tabulación

A propiedade Orde de tabulación determina a orde seguida no formulario para enfocar os controis ao premer na tecla de tabulación. No caso dun formulario que conteña máis dun control, ao premer na tecla de tabulación enfocarase o seguinte. En Orde de tabulación pode especificar a orde en que se cambia o foco cun índice.

Icona Nota

A propiedade Orde de tabulación non está dispoñíbel para os controis ocultos. Se quere, pode definir esta propiedade para botóns e controis de imaxe de forma que se poida seleccionar eses controis empregando a tecla Tab.


When creating a form, an index is automatically assigned to the control fields that are added to this form; every control field added is assigned an index increased by 1. If you change the index of a control, the indices of the other controls are updated automatically. Elements that cannot be focused (Tabstop = No) are also assigned a value. However, these controls are skipped when using the Tab key.

Tamén pode definir os índices dos diferentes controis na caixa de diálogo Orde de tabulación.

Orientación

Specifies the horizontal or vertical orientation for a scrollbar or spin button.

Posicionamento

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation Bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

PosiciónX

Define a posición en X do control en relación á áncora.

PosiciónY

Define a posición en Y do control en relación á áncora.

Quebra de palabra

Displays text on more than one line. Allows you to use line breaks in a text box, so that you can enter more than one line of text. To manually enter a line break, press the Enter key.

Repetir

Especifica se se repite a acción dun control, como un botón xiratorio, ao premer no control e manter premido o botón do rato.

Selección múltipla

Permítelle seleccionar máis dun elemento dunha caixa de lista.

Selección predefinida

Especifica a entrada da caixa de lista que debe marcarse como predefinida.

For a Reset type button, the Default selection entry defines the status of the list box if the reset button is activated by the user.

No caso dunha caixa de lista que conteña unha lista de valores, pode premer no botón ... para abrir a caixa de diálogo Selección predefinida.

Na caixa de diálogo Selección predefinida, indique as entradas que desexa marcar como seleccionadas ao abrir o formulario que contén a caixa de lista.

Separador de millares

Nos campos monetarios e numéricos pode determinar se deben usarse os separadores de millares.

Símbolo monetario

Nos campos monetarios, pode predefinir o símbolo monetario introducindo un carácter ou cadea de caracteres na propiedade Símbolo monetario.

Só de lectura

The Read-only property can be assigned to all controls in which the user can enter text. If you assign the read-only property to an image field which uses graphics from a database, the user will not be able to insert new graphics into the database.

Tabulación

A propiedade Tabulación determina se un campo de control pode seleccionarse coa tecla Tab. Están dispoñíbeis as seguintes opcións:

Non

Ao utilizar a tecla Tab o foco ignora o control.

Si

O control pode seleccionarse coa tecla Tabulación.


Tamaño da icona

Specifies whether the icons in a selected Navigation Bar should be small or large.

Tamaño visíbel

Especifica en "unidades de valor" o tamaño do cursor da barra de desprazamento. Un valor de "Valor máx. de desprazamento" menos "Valor mín. de desprazamento" / 2 resulta nun cursor da barra de desprazamento que ocupa a metade da área de fondo.

Se se define como 0, a largura do cursor será igual que a súa altura.

Texto de axuda

Ofrece a opción de introducir un texto de axuda que se mostra como suxestión no control. A suxestión exhibe o texto en modo usuario ao mover o rato sobre o control.

Para os botóns tipo URL, o texto de axuda aparece como suxestión estendida no canto do enderezo URL introducido como URL.

Texto de axuda

Pode especificar información adicional ou un texto descritivo para cada campo de control. Esta propiedade axuda o programador a gardar información adicional útil para o código do programa. Pode usarse, por exemplo, para variábeis ou outros parámetros de avaliación.

Texto predefinido

Sets the default text for a text box or a combo box.

Tipo de letra

For control fields which have visible text or titles, select the display font that you want to use. To open the Font dialog, click the ... button. The selected font is used in control fields names and to display data in table control fields.

Tipo de texto

Allows you to use line breaks and formatting in a control field, such as a text box or label. To manually enter a line break, press the Enter key. Select "Multi-line with formatting" to enter formatted text.

Icona Aviso

Se selecciona o tipo de texto "Multiliña con formatado", non poderá ligar o control a un campo de base de datos.


Icona Nota

Ese control denomínase "Entrada multiliña" para as columnas de texto situadas dentro dun control de táboa.


URL

Enter the URL address for a Open document or web page button type in the URL box. The address opens when you click the button.

If you move the mouse over the button in User mode, the URL appears as the extended tip, provided that no other Help text was entered.

URL da Axuda

Especifica unha etiqueta de lote en URL que se refire a un documento de axuda e que pode abrirse mediante o campo de control. Para abrir a axuda do campo de control, debe enfocalo e premer en F1.

Valor

Na propiedade Valor dos controis ocultos, pódense introducir os datos herdados. Eses datos transferiranse durante o envío do formulario.

Valor máx.

Determina o valor máximo que o usuario pode introducir nos campos monetarios e numéricos.

Valor máx. de desprazamento

Especifica o valor máximo dun control de barra de desprazamento.

Valor mín.

For numerical and currency fields you can determine a minimum value to prevent the user from entering a smaller value.

Valor mín. de desprazamento

Especifica o valor mínimo dun control de barra de desprazamento.

Valor predefinido

Define o valor predefinido do campo de control. O valor predefinido introdúcese, por exemplo, ao abrir un formulario.

For a Reset type button, the Default value entry defines the status of the control if the reset button is activated by the user.

Valor predefinido de desprazamento

Define o valor predefinido da barra de desprazamento.

Visíbel

Defines whether the control will be visible in live mode. In design mode, the control is always visible.

Note that if this property is set to "Yes" (the default), this does not necessarily mean the control will really appear on the screen. Additional constraints are applied when calculating a control's effective visibility. For instance, a control placed in a hidden section in Writer will never be visible at all, until at least the section itself becomes visible.

If the property is set to "No", then the control will always be hidden in live mode.

Older OpenOffice.org versions up to 3.1 will silently ignore this property when reading documents which make use of it.

Áncora

Define onde se ancora o control.