Exportación de ficheiros de texto

A caixa de diálogo Exportación de ficheiros de texto permite definir as opcións de exportación para ficheiros de texto. Móstrase cando se gardan os datos dunha folla de cálculo co tipo de ficheiro "Texto CSV" e cando a caixa de selección Editar configuración de filtros da caixa de diálogo Gardar como está marcada.

Opcións de campo

Define o separador de campo, o separador de texto e o conxunto de caracteres utilizados para a exportación de texto.

Conxunto de caracteres

Especifica o conxunto de caracteres utilizados para a exportación de texto.

Delimitador de campo

Escolla ou introduza o delimitador de campo, que separa campos de datos.

Delimitador de texto

Escolla ou introduza o delimitador de texto, que inclúe todos os campos de datos.

Quote all text cells

Exports all text cells with leading and trailing quote characters as set in the Text delimiter box. If not checked, only those text cells get quoted that contain the Field delimiter character.

Gardar contido da cela como se mostra

Enabled by default, data will be saved as displayed, including applied number formats. If this checkbox is not marked, raw data content will be saved, as in older versions of the software.

Icona Aviso

Depending on the number format, saving cell content as shown may write values that during an import cannot be interpreted as numerical values anymore.


Largura de columna fixa

Exporta todos os campos de datos cunha largura fixa.