Text Functions

This section contains descriptions of the Text functions.

Para acceder a esta orde...

Inserir - Función, categoría Texto


ASC

A función ASC convértese ancho total de caracteres de media ancho ASCII e katakana. Amosa unha cadea de texto.

See https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions for a conversion table.

Sintaxe

ASC("texto")

Texto é o texto que contén caracteres a seren convertidos.

Vexa tamén a función JIS.

BASE

Converts a positive integer to a specified base into a text from the numbering system. The digits 0-9 and the letters A-Z are used.

Sintaxe

BASE (Número; Radix; [MinimumLength])

N é o número enteiro positivo a ser convertido.

Radix indica a base do sistema numérico. Pode ser calquera número enteiro positivo comprendido entre 2 e 36.

MinimumLength (opcional) determina a lonxitude mínima da secuencia de caracteres que se creou. Se o texto é máis curto que o longo mínimo indicado, os ceros son engadidos á esquerda da cadea.

Exemplo

<item type ="entrada"> = BASE (17; 10; 4) </ item> dá 0017 no sistema decimal.

<item type ="entrada"> = BASE (17, 2) </ item> dá 10001 no sistema binario.

<item type ="entrada"> = BASE (255; 16; 4) </ item> dá 00FF no sistema hexadecimal.

CAMBIARTEXTO

Substitúe un texto novo por un texto antigo nunha cadea de caracteres.

Sintaxe

SUBSTITUTE("Text"; "SearchText"; "NewText"; Occurrence)

Texto é o texto en que segmentos de texto deben ser trocados.

searchText é o segmento de texto que debe ser substituído (varias veces).

newText é o texto que debe substituír o segmento de texto.

Aparición (opcional) indica que a aparición do texto de busca é que ser substituído. Se ese parámetro falta o texto de busca é substituído por todas partes.

Exemplo

<item type ="entrada"> = Suplente (\ "123123123";"3";"abc") </ item> dá 12abc12abc12abc.

<item type ="entrada"> = Suplente (\ "123123123";"3";"abc"; 2) </ item> dá 12312abc123.

CARACT

Converte un número nun carácter de acordo coa táboa de código actual. O número pode ser un número enteiro de dous díxitos ou tres díxitos.

Os códigos maiores de 127 poden depender do mapa de caracteres do sistema (por exemplo, iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250) e, por este motivo, poden non ser portábeis.

Sintaxe

CARACT(Número)

Número é un número entre 1 e 255 que representa o valor de código ao personaxe.

Exemplo

<item type ="entrada"> = CHAR (100) </ item> devolve o personaxe d.

="abc" & CHAR(10) & "def" inserts a newline character into the string.

CONCATENAR

Combina varios secuencias de texto nunha cadea.

Sintaxe

CONCATENATE("Text1"; ...; "Text30")

Texto 1; Texto 2; ... representar ata o 30 pasaxes de texto que deben ser combinadas nunha cadea.

Exemplo

=CONCATENATE("Good ";"Morning ";"Mrs. ";"Doe") returns: Good Morning Mrs. Doe.

CÓDIGO

Devolve un código numérico correspondente ao primeiro carácter dunha cadea de caracteres de texto.

Sintaxe

CÓDIGO("texto")

Texto é o texto para o cal se debe atopar o código do primeiro carácter.

Os códigos maiores de 127 poden depender do mapa de caracteres do sistema (por exemplo, iso-8859-1, iso-8859-2, Windows-1252, Windows-1250) e, por este motivo, poden non ser portábeis.

Exemplo

<item type ="entrada"> = CÓDIGO (\ "Hieronymus") </ item> dá 72, <item type ="entrada"> = CÓDIGO (\ "\ xeroglífica") </ item> retorno 104.

Icona Nota

O código utilizado aquí non se refire a ASCII, mais a táboa de código cargado no momento.


DECIMAL

Converts text with characters from a number system to a positive integer in the base radix given. The radix must be in the range 2 to 36. Spaces and tabs are ignored. The Text field is not case-sensitive.

Se a raíz é 16, un x ou X ou líder 0x ou 0X, e un adxunto h ou H, é desconsiderada. Se a raíz é 2, un b ou B adxunto é desconsiderada. Outros personaxes que non pertencen ao sistema número xerar un erro.

Sintaxe

Decimal (\ "Texto"; Radix)

Text is the text to be converted. To differentiate between a hexadecimal number, such as A1 and the reference to cell A1, you must place the number in quotation marks, for example, "A1" or "FACE".

Radix indica a base do sistema numérico. Pode ser calquera número enteiro positivo comprendido entre 2 e 36.

Exemplo

=DECIMAL("17";10) dá 17.

<item type ="entrada"> = decimal (\ "CARA"; 16) </ item> dá 64.206.

=DECIMAL("0101";2) dá 5.

DEREITA

Devolve o derradeiro carácter ou caracteres dun texto.

Sintaxe

RIGHT (\ "Texto"; Number)

Texto é o texto do cal a parte dereita é para ser determinado.

Número (opcional) é o número de caracteres desde o lado dereito do texto.

Exemplo

=DEREITA("Sun";2) devolve un.

DIREITAB

Devolve o último carácter ou caracteres dun texto co dobre personaxes bytes conxuntos (DBCS).

Sintaxe

DIREITAB (\ "Texto"; Number_bytes)

Texto é o texto do cal a parte dereita é para ser determinado.

Number_bytes (opcional) indica o número de caracteres que quere DIREITAB para extraer, con base en bytes.

Exemplos

RIGHTB("中国";1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and a space character is returned instead).

RIGHTB("中国";2) returns "国" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

RIGHTB("中国";3) returns " 国" (3 bytes constitute one half DBCS character and one whole DBCS character; a space is returned for the first half).

RIGHTB("中国";4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

<item type ="entrada"> LenB (\ "oficina") </ item> Devolve 6 (seis caracteres non DBCS cada unha composta por un byte).

ESQUERDA

Devolve o primeiro carácter ou primeiros caracteres dun texto.

Sintaxe

ESQUERDA (\ "Texto"; Number)

Texto é o texto en que as palabras parciais iniciais deben ser determinadas.

Número (opcional) indica o número de caracteres para o texto inicial. Se este parámetro non é definido, un carácter é de retorno.

Exemplo

<item type ="entrada"> = LEFT (\ "saída"; 3) </ item> retorno "out".

EXACTO

Compara dúas secuencias de texto e devolve VERDADEIRO se son idénticos. Esta función distingue entre maiúsculas e minúsculas.

Sintaxe

EXACT("Text1"; "Text2")

Text1 refírese ao primeiro texto para comparar.

text2 é o segundo texto para comparar.

Exemplo

<item type ="entrada"> = exacto (\ "microssistemas";"Microsystems") </ item> dá FALSE.

FIXO

Devolve un número como texto cun número especificado de cifras decimais e miles separadores opcionais.

Sintaxe

Fixo (número, cifras decimais; NoThousandsSeparators)

Número refírese ao número a ser formatado.

Decimals refírese ao número de cifras decimais a mostrar.

NoThousandsSeparators (optional) determines whether the thousands separator is used. If the parameter is a number not equal to 0, the thousands separator is suppressed. If the parameter is equal to 0 or if it is missing altogether, the thousands separators of your current locale setting are displayed.

Exemplo

<item type ="entrada"> = FIXO (1.234.567,89; 3) </ item> dá 1,234,567.890 como unha cadea de texto.

<item type ="entrada"> = FIXO (1.234.567,89; 3; 1) </ item> dá 1.234.567,890 como unha cadea de texto.

JIS

A función JIS converte media ancho en caracteres ASCII e katakana de ancho total. Amosa unha cadea de texto.

See https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions for a conversion table.

Sintaxe

JIS(Texto)

Texto é o texto que contén caracteres a seren convertidos.

Vexa tamén a función ASC.

LIMPAR

Todos os caracteres non imprimibles elimínanse da cadea.

Sintaxe

CLEAN("texto")

Texto refírese ao texto de partida para eliminar todos os caracteres non imprimibles.

LOCALIZAR

Returns the position of a string of text within another string.You can also define where to begin the search. The search term can be a number or any string of characters. The search is case-sensitive.

Sintaxe

FIND("FindText"; "Text"; Position)

FindText refírese ao texto a atopar.

Texto é o texto en que a investigación ocorre.

Posición (opcional) é a posición no texto a partir do cal a investigación comeza.

Exemplo

<item type ="entrada"> = find (76; 998.877.665.544) </ item> 6 retorno.

LONX

Devolve a lonxitude dunha cadea, incluíndo espazos.

Sintaxe

LONX («Texto»)

text é o texto cuxa lonxitude é para ser determinada.

Exemplo

<item type ="entrada"> = LEN (\ "Boa Tarde") </ item> dá 14.

=LEN(12345.67) dá 8.

LeftB

Devolve os primeiros caracteres dun texto DBCS.

Sintaxe

LeftB (\ "Texto"; Number_bytes)

Texto é o texto en que as palabras parciais iniciais deben ser determinadas.

Number_bytes (opcional) indica o número de caracteres que quere LeftB para extraer, con base en bytes. Se este parámetro non é definido, un carácter é de retorno.

Exemplos

LEFTB("中国";1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and a space character is returned instead).

LEFTB("中国";2) returns "中" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

LEFTB("中国";3) returns "中 " (3 bytes constitute one DBCS character and a half; the last character returned is therefore a space character).

LEFTB("中国";4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

<item type ="entrada"> LenB (\ "oficina") </ item> Devolve 6 (seis caracteres non DBCS cada unha composta por un byte).

LenB

Para a conxunto de caracteres de bytes dobres (DBCS) idiomas, devolve o número de bytes usados ​​para representar os carácteres nunha secuencia de texto.

Syntax

LenB (\ "Texto")

text é o texto cuxa lonxitude é para ser determinada.

Exemplos

<item type ="entrada"> LenB (\ "中") </ item> dá 2 (1 carácter DBCS que consiste en 2 bytes).

<item type ="entrada"> LenB (\ "中国") </ item> dá 4 (2 DBCS caracteres cada composto por 2 bytes).

<item type ="entrada"> LenB (\ "oficina") </ item> Devolve 6 (seis caracteres non DBCS cada unha composta por un byte).

<item type ="entrada"> = LenB (\ "Boa Tarde") </ item> dá 14.

<item type ="entrada"> = LenB (12.345,67) </ item> dá 8.

MAIÚSCULA

Converte a secuencia de caracteres especificada no texto campo a maiúscula.

Sintaxe

UPPER("Text")

Texto refírese ás letras minúsculas que quere converter a maiúsculas.

Exemplo

<item type ="entrada"> = UPPER (\ "Good Morning") </ item> dá BO DÍA.

MEDIO

Devolve unha cadea de texto dun texto. Os parámetros especifican a posición inicial e o número de caracteres.

Sintaxe

MID (\ "Texto"; Iniciar; Number)

Texto é o texto que contén os caracteres para extraer.

Iniciar é a posición do primeiro carácter no texto para extraer.

Número especifica o número de caracteres na parte do texto.

Exemplo

<item type ="entrada"> = MID (\ "oficina"; 2; 2) </ item> dá ff.

MIDB

Devolve unha cadea de texto dun texto DBCS. Os parámetros especifican a posición inicial e o número de caracteres.

Sintaxe

MIDB (\ "Texto"; Iniciar; Number_bytes)

Texto é o texto que contén os caracteres para extraer.

Iniciar é a posición do primeiro carácter no texto para extraer.

Number_bytes especifica o número de caracteres MIDB volverá do texto, en bytes.

Exemplos

MIDB("中国";1;0) returns "" (0 bytes is always an empty string).

MIDB("中国";1;1) returns " " (1 byte is only half a DBCS character and therefore the result is a space character).

MIDB("中国";1;2) returns "中" (2 bytes constitute one complete DBCS character).

MIDB("中国";1;3) returns "中 " (3 bytes constitute one and a half DBCS character; the last byte results in a space character).

MIDB("中国";1;4) returns "中国" (4 bytes constitute two complete DBCS characters).

MIDB("中国";2;1) returns " " (byte position 2 is not at the beginning of a character in a DBCS string; 1 space character is returned).

MIDB("中国";2;2) returns " " (byte position 2 points to the last half of the first character in the DBCS string; the 2 bytes asked for therefore constitutes the last half of the first character and the first half of the second character in the string; 2 space characters are therefore returned).

MIDB("中国";2;3) returns " 国" (byte position 2 is not at the beginning of a character in a DBCS string; a space character is returned for byte position 2).

MIDB("中国";3;1) returns " " (byte position 3 is at the beginning of a character in a DBCS string, but 1 byte is only half a DBCS character and a space character is therefore returned instead).

MIDB("中国";3;2) returns "国" (byte position 3 is at the beginning of a character in a DBCS string, and 2 bytes constitute one DBCS character).

MIDB("office";2;3) returns "ffi" (byte position 2 is at the beginning of a character in a non-DBCS string, and 3 bytes of a non-DBCS string constitute 3 characters).

MINÚSCULA

Converte todas as letras maiúsculas nunha secuencia de texto en minúsculas.

Sintaxe

MINÚSCULA(texto)

Texto refírese ao texto a ser convertido.

Exemplo

=MINÚSCULA("Sol") devolve sol.

MOEDA

Converte un número nun valor en formato de moeda, redondeado á casa decimal especificado. No <item type ="literal"> Valor </ item> campo escriba o número a ser convertido para a moeda. Opcionalmente, pode escribir o número de cifras decimais no <item type ="literal"> Decimals </ item> campo. Se ningún valor se especifica, todos os números en formato moeda amosaranse con dúas cifras decimais.

Define o formato de moeda en súas opcións de sistema.

Sintaxe

Dólar (Valor; decimais)

Valor é un número, unha referencia a unha cela que contén un número, ou unha fórmula que dá un número.

Decimals é o número opcional de cifras decimais.

Exemplo

=DOLLAR(255) returns $255.00.

=DOLLAR(367.456;2) returns $367.46. Use the decimal separator that corresponds to the current locale setting.

NÚMARÁBICOS

Calcula o valor dun número romano. A franxa de valor debe estar entre 0 e 3999.

Sintaxe

ÁRABE (\ "Texto")

Texto é o texto que representa un número romano.

Exemplo

=ÁRABE("MXIV") returns 1014

<item type ="entrada"> = Árabe (\ "MMII") </ item> dá 2002

NÚMROMANOS

Converte un número nun numeral romano. O intervalo de valores deben estar entre 0 e 3999, os modos poden ser números enteiros de 0 a 4.

Sintaxe

ROMAN (Número; Mode)

Número é o número que está a ser convertido nun numeral romano.

Modo (opcional) indica o grao de simplificación. Canto maior sexa o valor, máis grande é a simplificación do número romano.

Exemplo

=ROMAN(999) returns CMXCIX

=ROMAN(999;0) returns CMXCIX

<item type ="entrada"> = romano (999; 1) </ item> dá LMVLIV

=ROMAN(999;2) returns XMIX

=ROMAN(999;3) returns VMIV

=ROMAN(999;4) returns IM

PRIMMAIÚSCULA

maiúscula a primeira letra de todas as palabras dunha cadea de texto.

Sintaxe

PRIMMAIÚSCULA(«Texto»)

Texto refírese ao texto a ser convertido.

Exemplo

<item type ="entrada"> = PROPER (\ "open office") </ item> retorno Open Office.

PROCURAR

Devolve a posición dun segmento de texto dentro dunha cadea de caracteres. Pode definir o inicio da busca como unha opción. O texto da busca pode ser un número ou calquera cadea de caracteres. A investigación non distingue entre maiúsculas e minúsculas.

A busca admite expresións regulares. Pódese, por exemplo, introducir «todo.*» para atopar a primeira aparición de «todo» seguido de calquera carácter. Se desexa buscar un texto que tamén sexa unha expresión regular, ten que preceder todos os caracteres cun carácter \. Pódese alternar a avaliación automática das expresións regulares en - LibreOffice Calc - Calcular.

Sintaxe

SEARCH("FindText"; "Text"; Position)

FindText é o texto a ser buscado.

Texto é o texto en que a investigación será realizada.

Posición (opcional) é a posición no texto onde a procura para comezar.

Exemplo

<item type ="entrada"> = SEARCH (54; 998.877.665.544) </ item> dá 10.

RECORTAR

Elimina os espazos dunha corda, deixando só un único carácter de espazo entre as palabras.

Sintaxe

TRIM("Text")

Texto refírese ao texto en que os espazos deben ser eliminadas.

Exemplo

=TRIM(" hello world ") returns hello world without leading and trailing spaces and with single space between words.

REPETIR

Repite unha secuencia de caracteres por número dato de copias.

Sintaxe

REPT (\ "Texto"; Number)

Texto é o texto a repetirse.

Número é o número de repeticións.

O resultado pode ser un máximo de 255 caracteres.

Exemplo

<item type ="entrada"> = REPT (\ "Bo día"; 2) </ item> dá Bo día morningGood.

SUBSTITUÍR

Substitúe parte dunha cadea de texto cunha secuencia de texto diferente. Esta función pode usarse para substituír caracteres e números (que automaticamente convertidas en texto). O resultado da función sempre aparece como texto. Se desexa realizar outros cálculos cun número que foi substituído polo texto, terá que convertelo-lo de volta para un número usando o VALOR función.

Calquera texto que conteña números deberá colocar entre comiñas se non quere que sexa interpretado como un número e automaticamente convertidas en texto.

Sintaxe

REPLACE("Text"; Position; Length; "NewText")

Texto refírese ao texto do cal unha parte será substituída.

Posición refírese á posición no texto onde a substitución comeza.

Lonxitude é o número de caracteres en Texto para ser substituído.

newText refírese ao texto que substitúe Texto .

Exemplo

=REPLACE("1234567";1;1;"444") returns "444234567". One character at position 1 is replaced by the complete NewText.

T

Esta función devolve o texto de destino, ou unha secuencia de texto en branco se o destino non é o texto.

Sintaxe

T(valor)

Se Valor é unha cadea de texto ou refírese a unha cadea de texto, T devolve esta cadea de texto; en caso contrario, devolve unha secuencia de texto en branco.

Exemplo

<item type ="entrada"> = T (12345) </ item> devolve unha cadea baleira.

<item type ="entrada"> = T (\ "12345") </ item> dá a secuencia 12345.

TEXTO

Converte un número en texto segundo un determinado formato.

Sintaxe

TEXT (Número; Format)

Número é o valor numérico a ser convertido.

Formatar é o texto que define o formato. Use separadores decimais e miles de acordo co idioma definido no formato de cela.

Exemplo

<item type ="entrada"> = TEXT (12,34567;". ### ##") </ Elemento> devolve o texto 12,35

<item type ="entrada"> = TEXT (12,34567;"000.00") </ item> devolve o texto 012,35

TEXTOBAHT

Converte un número en texto Tailandés, incluíndo os nomes de moedas tailandesas.

Sintaxe

TEXTOBAHT(Número)

Number is any number. "Baht" is appended to the integral part of the number, and "Satang" is appended to the decimal part of the number.

Exemplo

=BAHTTEXT(12.65) returns a string in Thai characters with the meaning of "Twelve Baht and sixty five Satang".

UNICHAR

Converte un número de código a un carácter ou letra Unicode.

Sintaxe

UNICHAR(number)

Exemplo

= UNICHAR (169) devolve o personaxe de Copyright © .

Icona Suxestión

See also the UNICODE() function.


UNICODE

Devolve o código numérico do primeiro carácter Unicode dunha cadea de texto.

Sintaxe

UNICODE("Text")

Exemplo

= Unicode (\ "©") devolve o número Unicode 169 para o personaxe de Copyright.

Icona Suxestión

See also the UNICHAR() function.


VALOR

Converte unha secuencia de texto nun número.

Sintaxe

VALUE("Text")

Texto é o texto a ser convertido en un número.

Exemplo

=VALUE("4321") returns 4321.