SYD Function [VBA]

Returns the arithmetic-declining depreciation rate.

Icona Aviso

Esta función ou constante actívase coa instrución Option VBASupport 1 colocada antes do código de programa executábel dun módulo.


Sintaxe:

SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Valor de retorno:

Double

Parámetros:

Cost is the initial cost of an asset.

Salvage is the value of an asset at the end of the depreciation.

Life is the depreciation period determining the number of periods in the depreciation of the asset.

Period is the period number for which you want to calculate the depreciation.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleSYD

REM Calculate the yearly depreciation of an asset that cost $10,000 at

REM the start of year 1, and has a salvage value of $1,000 after 5 years.

Dim syd_yr1 As Double

REM Calculate the depreciation during year 1.

syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )

print syd_yr1 ' syd_yr1 is now equal to 3000.

End Sub