MIRR Function [VBA]

Calculates the modified internal rate of return of a series of investments.

Icona Aviso

Esta función ou constante actívase coa instrución Option VBASupport 1 colocada antes do código de programa executábel dun módulo.


Sintaxe:

MIRR(Values() as Double, Investment as Double, ReinvestRate as Double)

Valor de retorno:

Double

Parámetros:

Values(): An array of cash flows, representing a series of payments and income, where negative values are treated as payments and positive values are treated as income. This array must contain at least one negative and at least one positive value.

Investment: is the rate of interest of the investments (the negative values of the array).

ReinvestRate: the rate of interest of the reinvestment (the positive values of the array).

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleMIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -5

 cashFlow(1) = 10

 cashFlow(2) = 15

 cashFlow(3) = 8

 mirrValue = MIRR(cashFlow,0.5,0.1) * 100

 Print mirrValue ' returns 94.16. The modified internal rate of return of the cash flow.

End Sub