IRR Function [VBA]

Calculates the internal rate of return for an investment.

Icona Aviso

Esta función ou constante actívase coa instrución Option VBASupport 1 colocada antes do código de programa executábel dun módulo.


Sintaxe:

IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Valor de retorno:

Double

Parámetros:

Values(): The array of values of the cash-flow. The values represent cash flow values at regular intervals, at least one value must be negative (payments), and at least one value must be positive (income).

Guess An initial estimate at what the IRR will be.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -10000

 cashFlow(1) = 3500

 cashFlow(2) = 7600

 cashFlow(3) = 1000

 irrValue = IRR(cashFlow) * 100

 Print irrValue ' returns 11.3321028236252 . The internal rate of return of the cash flow.

End Sub