Outras ordes

Esta é unha lista de funcións e instrucións que non pertencen a ningunha outra categoría.

Beep Statement

Fai soar un sinal no altofalante do computador. O sinal depende do sistema e o seu volume e ton non se poden modificar.

Shell Function

Inicia outro aplicativo e se é necesario define o estilo de xanela correspondente.

Wait Statement

Interrompe a execución dun programa durante o tempo especificado en milisegundos.

GetSystemTicks Function

Devolve o número de ticks do sistema que proporciona o sistema operativo. Pode utilizar esta función para optimizar certos procesos.

Environ Function

Devolve o valor dunha variábel de contorno como cadea. As variábeis de contorno dependen do tipo de sistema operativo que posúa.

GetSolarVersion Function

Devolve o número interno da versión actual de LibreOffice.

GetGuiType Function

Devolve un valor numérico que especifica a interface gráfica de usuario

TwipsPerPixelX Function

Devolve o número de twips que representan a largura dun píxel.

TwipsPerPixelY Function

Devolve o numero de twips que representan a altura dun píxel.

CreateUnoStruct Function

Creates an instance of a Uno structure type.

CreateUnoService Function

Crea unha instancia de servizo Uno por medio de ProcessServiceManager.

GetProcessServiceManager Function

Devolve o ProcessServiceManager (central Uno ServiceManager).

CreateUnoDialog Function

Crea un obxecto Basic Uno que representa un control de caixa de diálogo durante a execución de Basic.

CreateUnoListener Function

Crea unha instancia Listener.

CreateUnoValue Function

Devolve un obxecto que representa un valor de tipo estrito referente ao sistema de tipos Uno.

CreateObject Function

Creates a UNO object. On Windows, can also create OLE objects.

Este método crea instancias do tipo que se pasa como parámetro.

GetDefaultContext Function

Devolve o contexto predefinido da fábrica de proceso de servizos, se existe. No caso contrario, devolve unha referencia nula.

ThisComponent Statement

Addresses the active component so that its properties can be read and set. ThisComponent is used from document Basic, where it represents the document the Basic belongs to. The type of object accessed by ThisComponent depends on the document type.

GlobalScope

O código fonte de Basic e as caixas de diálogo organízanse nun sistema de bibliotecas.