StrComp Function

Compara dúas cadeas e devolve un valor enteiro que representa o resultado da comparación.

Sintaxe:

StrComp (Texto1 As String, Texto2 As String[, Comparación])

Valor de retorno:

Enteiro

Parámetro:

Text1: Any string expression

Text2: Any string expression

Compare: This optional parameter sets the comparison method. If Compare = 1, the string comparison is case-sensitive. If Compare = 0, no distinction is made between uppercase and lowercase letters.

Return value

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExampleStrComp

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = Str$(iVar)

    MsgBox strcomp(sVar , Str$(iVar),1)

End Sub