Left Function

Devolve o número de caracteres especificados que se encontren máis á esquerda dunha expresión de cadea.

Sintaxe:

Left (Texto As String, n As Integer)

Valor de retorno:

Cadea

Parámetros:

Expresión: Calquera cadea ou expresión numérica que queiras converter.

n: Numeric expression that specifies the number of characters that you want to return. If n = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 65535.

O seguinte exemplo converte unha data de formato AAAA.MM.DD en formato MM/DD/AAAA.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Introduza unha data en formato internacional 'AAAA-MM-DD'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub