Edición do contido de cadeas

As seguintes funcións editan, formatan e aliñan o contido das cadeas. Para concatenar cadeas utilice o operador &.

Format Function

Converte un número nunha cadea e formátao de acordo co especificado.

LCase Function

Converte en minúsculas as letras maiúsculas dunha cadea.

Left Function

Devolve o número de caracteres especificados que se encontren máis á esquerda dunha expresión de cadea.

LSet Statement

Aliña unha cadea á esquerda dunha variábel, ou copia unha variábel dun tipo definido polo usuario noutra doutro tipo definido polo usuario.

LTrim Function

Elimina os espazos no inicio dunha expresión de cadea.

Mid Function, Mid Statement

Returns the specified portion of a string expression (Mid function), or replaces the portion of a string expression with another string (Mid statement).

Right Function

Devolve os «n» caracteres situados máis á dereita dunha expresión de cadea.

RSet Statement

Aliña á dereita unha cadea dentro dunha variábel de cadea ou copia unha variábel de tipo definido polo usuario noutra.

RTrim Function

Elimina os espazos do final dunha expresión de cadea.

Trim Function

Elimina os espazos do inicio e da fin dunha expresión de cadea.

UCase Function

Converte en maiúsculas caracteres dunha cadea en minúsculas.

Split Function

Devolve unha matriz de subcadeas a partir dunha expresión de cadea.

Join Function

Devolve unha cadea a partir de varias subcadeas dunha matriz.

ConvertToURL Function

Converte un nome de ficheiro do sistema nun URL de ficheiro.

ConvertFromURL Function

Converte un URL de ficheiro nun nome de ficheiro do sistema.