Space Function

Devolve unha cadea composta por unha cantidade determinada de espazos.

Sintaxe:

Space (n As Long)

Valor de retorno:

Cadea

Parámetros:

n: Numeric expression that defines the number of spaces in the string. The maximum allowed value of n is 65535.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExampleSpace

Dim sText As String,sOut As String

Dim iLen As Integer

  iLen = 10

  sText = "Las Vegas"

  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)

  msgBox sOut,0,"Información:"

End Sub