Conversión ASCII/ANSI en cadeas

As seguintes funcións converten códigos ASCII ou ANSI a cadeas e viceversa.

Asc Function

Devolve o valor ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Código estándar americano para o intercambio de información) do primeiro carácter dunha expresión de cadea.

Chr Function

Devolve o carácter que corresponde ao código de carácter especificado.

Str Function

Converte unha expresión numérica nunha cadea.

Val Function

Converte unha cadea nunha expresión numérica.

CByte Function

Converte unha cadea ou expresión numérica ao tipo Byte.