Comparison Operators

Os operadores de comparación comparan dúas expresións. O resultado devólvese como expresión booleana que determina se a comparación é verdadeira (-1) ou falsa (0).

Sintaxe:

Resultado = Expresión1 { = | < | > | <= | >= } Expresión2

Parámetros:

Result: Boolean expression that specifies the result of the comparison (True, or False)

Expresión1, Expresión2: Calquera parella de valores numéricos que queira comparar.

Operadores de comparación

= : Igual a

< : Menor que

> : Maior que

<= : Menor ou igual a

>= : Maior ou igual a

<> : Diferente de

Exemplo:

Sub ExampleUnequal

Dim sFile As String

DIM sRaiz As String REM ' Cartafol raíz para entrada e saída de ficheiro

  sRoot = "c:\"

  sFile = Dir$( sRoot ,22)

  If sFile <> "" Then

    Do

      MsgBox sFile

      sFile = Dir$

    Loop Until sFile = ""

  End If

End Sub