Operadores de comparación

Os operadores de comparación dispoñíbeis descríbense aquí.

Comparison Operators

Os operadores de comparación comparan dúas expresións. O resultado devólvese como expresión booleana que determina se a comparación é verdadeira (-1) ou falsa (0).