IsMissing Function

Comproba se a función se chama cun parámetro opcional.

See also: Optional

Sintaxe:

IsMissing( NomeArgumento )

Par√°metros:

ArgumentName: the name of an optional argument.

Se NomeArgumento chama á función IsMissing devólvese o valor True.

See also Examples.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta