Global Statement

Dimensiona unha variábel ou unha matriz a nivel global (fóra dun método ou función) de forma que sexan válidas en todas as bibliotecas e módulos para a sesión actual.

Sintaxe:

Global NomeVar(inicio To fin)] [As TipoVar][, NomeVar2[(inicio To fin)] [As TipoVar][,...]]

Exemplo:

Global iGlobalVar As Integer

Sub ExampleGlobal

    iGlobalVar = iGlobalVar + 1

    MsgBox iGlobalVar

End Sub