Public Statement

Dimensiona unha variábel ou matriz a nivel de módulo (fóra dun método ou función) de forma que sexan válidas en todas as bibliotecas e módulos.

Sintaxe:

Public NomeVar[(inicio To fin)] [As TipoVar][, NomeVar2[(inicio To fin)] [As TipoVar][,...]]

Exemplo:

Public iPublicVar As Integer

Sub ExamplePublic

    iPublicVar = iPublicVar + 1

    MsgBox iPublicVar

End Sub