IsEmpty Function

Comproba se unha variábel de tipo variante contén o valor Empty (baleiro). O valor Empty indica que a variábel non se iniciou.

Sintaxe:

IsEmpty (Var)

Valor de retorno:

Bool

Parámetros:

Var: Any variable that you want to test. If the Variant contains the Empty value, the function returns True, otherwise the function returns False.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

Exemplo:

Sub ExampleIsEmpty

Dim sVar As Variant

    sVar = Empty

    Print IsEmpty(sVar) REM Devolve True

End Sub