DefErr Statement

Se non se especifica ningún carácter ou palabra chave de declaración de tipo, a instrución DefErr estabelece o tipo predefinido de datos para variábeis de acordo cun intervalo de letras.

Sintaxe:

Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Parámetros:

Characterrange: Letters that specify the range of variables that you want to set the default data type for.

xxx: Keyword that defines the default variable type:

Keyword: Default variable type

DefErr: Error

Exemplo:

REM Definición de prefixo para tipos de variábeis:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefErr e

Sub ExampleDefErr

    eErr=Error REM eErr é unha variábel de erro implícita

End Sub