Variábeis

As seguintes instrucións e funcións serven para declarar ou definir variábeis, converter variábeis dun tipo a outro ou determinar o seu tipo.

CCur Function

Converte unha expresión numérica ou de cadea en expresión monetaria. Para o separador decimal e os símbolos de moeda utilízase a configuración rexional.

CBool Function

Converte unha comparación numérica ou de cadeas nunha expresión booleana, ou converte unha única expresión numérica nunha expresión booleana.

CDate Function

Converte calquera cadea ou expresión numérica nun valor de data.

CDec Function

Converte unha expresión numérica ou de cadea en expresión decimal.

CDbl Function

Converte calquera expresión numérica ou de cadea nun tipo duplo.

CInt Function

Converte unha cadea ou expresión numérica nun enteiro.

CLng Function

Converte unha cadea ou expresión numérica nun enteiro longo.

Const Statement

Define unha cadea como unha constante.

CSng Function

Converte calquera cadea ou expresión numérica nun tipo de datos Simple.

CStr Function

Converte calquera expresión numérica nunha expresión de cadea.

CVar Function

Converte unha expresión numérica ou de cadea en expresión de variante.

CVErr Function

Converte unha expresión numérica ou de cadea en expresión de variante do tipo método «Erro».

DefBool Statement

Se non se especifica ningún carácter ou palabra chave de declaración de tipo, a instrución DefBool estabelece o tipo predefinido de datos para variábeis de acordo cun intervalo de letras.

DefCur Statement

Se non se especifica ningún carácter ou palabra chave de declaración de tipo, a instrución DefCur estabelece o tipo predefinido de variábel, de acordo cun intervalo de letra.

DefDate Statement

Se non se especifica un carácter ou palabra chave de declaración de tipo, a instrución DefDate estabelece o tipo predefinido de variábel, de acordo cun intervalo de letras.

DefDbl Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

DefErr Statement

Se non se especifica ningún carácter ou palabra chave de declaración de tipo, a instrución DefErr estabelece o tipo predefinido de datos para variábeis de acordo cun intervalo de letras.

DefInt Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

DefLng Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

DefObj Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

DefSng Statement

Se non se especifica un carácter ou palabra chave de declaración de tipo, a instrución DefSng estabelece o tipo predefinido de variábel, de acordo cun intervalo de letras.

DefStr Statement

Se non se especifica un carácter ou palabra chave de declaración de tipo, a instrución DefDate estabelece o tipo predefinido de variábel, de acordo cun intervalo de letras.

DefVar Statement

Sets the default variable type, according to a letter range, if no type-declaration character or keyword is specified.

Dim Statement

Declara unha variábel ou unha matriz.

ReDim Statement

Declara unha variábel ou unha matriz.

Type Statement

Define non-UNO data structures (structs).

IsArray Function

Determina se unha variábel é un campo de datos dunha matriz.

IsDate Function

Tests if a numeric or string expression can be converted to a Date variable.

IsEmpty Function

Comproba se unha variábel de tipo variante contén o valor Empty (baleiro). O valor Empty indica que a variábel non se iniciou.

IsError Function

Comproba se unha variábel contén un valor de erro.

IsNull Function

Tests if a Variant contains the special Null value, indicating that the variable does not contain data.

IsNumeric Function

Tests if an expression is a number. If the expression is a number, the function returns True, otherwise the function returns False.

IsObject Function

Comproba se unha variábel de obxecto é un obxecto OLE. A función devolve True se é un obxecto OLE, en caso contrario devolve False.

LBound Function

Devolve o límite inferior dunha matriz.

UBound Function

Devolve o límite superior dunha matriz.

Let Statement

Atribúe un valor a unha variábel.

Array Function

Devolve o tipo variante cun campo de datos.

DimArray Function

Devolve unha matriz de tipo variante.

Erase Function

Elimina o contido dos elementos de matrices de tamaño fixo e libera a memoria usada por matrices de tamaño variábel.

Option Base Statement

Define o límite inferior predefinido para matrices entre 0 e 1.

Option Explicit Statement

Especifica que cada variábel do código do programa debe declararse explicitamente coa instrución Dim.

Public Statement

Dimensiona unha variábel ou matriz a nivel de módulo (fóra dun método ou función) de forma que sexan válidas en todas as bibliotecas e módulos.

Global Statement

Dimensiona unha variábel ou unha matriz a nivel global (fóra dun método ou función) de forma que sexan válidas en todas as bibliotecas e módulos para a sesión actual.

Static Statement

Declara unha variábel ou matriz a nivel de procedemendo dentro dun método ou función, de forma que os seus valores se manteñan despois da súa saída. As convencións da instrución Dim tamén son válidas.

TypeName Function; VarType Function

Devolve unha cadea (TypeName) ou un valor numérico (VarType) que contén información para unha variábel.

Set Statement

Estabelece unha referencia de obxecto nunha variábel ou propiedade.

FindObject Function

Activa o direccionamento de obxectos en tempo de execución como un parámetro de cadea por medio do seu nome.

FindPropertyObject Function

Permite o direccionamento de obxectos en tempo de execución como un parámetro de cadea por medio do seu nome.

Optional (in Function Statement)

Permite definir parámetros como opcionais para a función.

IsMissing Function

Comproba se a función se chama cun parámetro opcional.

HasUnoInterfaces Function

Comproba se un obxecto Uno de Basic soporta determinadas interfaces Uno.

EqualUnoObjects Function

Devolve verdadeiro se os dous obxectos Uno de Basic especificados representan a mesma instancia do obxecto Uno.

IsUnoStruct Function

Devolve verdadeiro se o obxecto é unha estrutura Uno.