Exit Statement

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, or a subroutine.

Sintaxe:

ver Parámetros

Parámetros:

Exit Do

Only valid within a Do...Loop statement to exit the loop. Program execution continues with the statement that follows the Loop statement. If Do...Loop statements are nested, the control is transferred to the loop in the next higher level.

Exit For

Only valid within a For...Next loop to exit the loop. Program execution continues with the first statement that follows the Next statement. In nested statements, the control is transferred to the loop in the next higher level.

Exit Función

Sae inmediatamente do procedemento Función. A execución do programa continúa coa declaración que segue a chamada á Función.

Exit Sub

Sae inmediatamente do procedemento Función. A execución do programa continúa coa declaración que segue a chamada á Función.

Icona Nota

A instrución Exit non define o final dunha estrutura e, por iso, non debe confundirse coa instrución End.


Exemplo:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 REM Fill array with test data

    sListArray(siStep) = chr(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' BuscaLin busca en MatrizTexto: sLista() unha EntradaTexto:

REM Devolve o índice da entrada ou 0 (Nulo)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit for REM sElemen encontrado

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function