Function Statement

Define un método que se pode usar como expresión para determinar un tipo de retorno.

Sintaxe

ver Parámetros

Parámetros:

Sintaxe

Function Nome[(NomeVar1 [As Tipo][, NomeVar2 [As Tipo][,...]]]) [As Tipo]

bloque de instrucións

[Exit Function]

bloque de instrucións

End Function

Parámetro

Name: Name of the subroutine to contain the value returned by the function.

VarName: Parameter to be passed to the subroutine.

Type: Type-declaration keyword.

Exemplo:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 REM Fill array with test data

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' BuscaLin busca en MatrizTexto:sLista() unha EntradaTexto:

REM O valor de retorno é o índice da entrada ou 0 (Nulo)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit for REM sElemen encontrado

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function