End Statement

Finaliza un procedemento ou bloque.

Sintaxe:

End, End Function, End If, End Select, End Sub

Parámetros:

Use a instrución End da seguinte maneira:

Instrución

End: Non é obrigatoria, mais pode introducirse en calquera parte dun procedemento para finalizar a execución dun programa.

End Function: Ends a Function statement.

End If: Marks the end of a If...Then...Else block.

End Select: Marks the end of a Select Case block.

End Sub: Ends a Sub statement.

Exemplo:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      Print "Número do 1 ao 5"

    Case 6, 7, 8

      Print "Número do 6 ao 8"

    Case Is > 8 And iVar < 11

      Print "Maior que 8"

    Case Else

      Print "Fóra do rango de 1 a 10"

  End Select

End Sub