Instrucións adicionais

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Call Statement

Transfire o control do programa a un método, función ou procedemento DLL.

Choose Function

Devolve o valor seleccionado dunha lista de argumentos.

Declare Statement

Declara e define un método nun ficheiro DLL que desexa executar desde LibreOffice Basic.

End Statement

Finaliza un procedemento ou bloque.

Exit Statement

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, or a subroutine.

FreeLibrary Function

Releases DLLs that were loaded by a Declare statement. A released DLL is automatically reloaded if one of its functions is called. See also: Declare

Function Statement

Define un método que se pode usar como expresión para determinar un tipo de retorno.

Rem Statement

Especifica que unha liña de programa é un comentario.

Stop Statement

Para a execución dun programa Basic.

Sub Statement

Define un método.

Switch Function

Avalía unha lista de argumentos, composta por unha expresión seguida dun valor. A función Switch devolve un valor asociado á expresión pasada por dita función.

With Statement

Define un obxecto como predefinido. A non ser que se declare outro nome de obxecto, as propiedades e métodos refírense ao obxecto predefinido ata que se atinxe a instrución End With.