Instrucións condicionais

As seguintes instrucións baséanse en condicións.

If...Then...Else Statement

Define un ou máis bloques de instrucións que só desexa executar se unha determinada condición é Verdadeira.

Select...Case Statement

Define un ou máis bloques de instrución dependendo do valor dunha expresión..

IIf Statement

Devolve un de dous posíbeis resultados de función, dependendo do valor lóxico da expresión avaliada.