Símbolos de expresión

Esta función devolve o símbolo alxébrico dunha expresión numérica.

Sgn Function

Devolve un enteiro entre -1 e 1 que indica se o número pasado á función é positivo, negativo ou cero.