Enteiros

As funcións seguintes arredondan valores a números enteiros.

Fix Function

Devolve o valor enteiro dunha expresión numérica eliminando a súa parte fraccionaria.

Int Function

Devolve a parte enteira dun número.