Funcións numéricas

As seguintes funcións numéricas realizan cálculos. Os operadores matemáticos e lóxicos descríbense noutra sección. As funcións distínguense dos operadores en que as funcións pasan argumentos e devolven valores mentres que os operadores devolven un valor a través da combinación de dúas expresións numéricas.

Funcións trigonométricas

LibreOffice Basic soporta as seguintes funcións trigonométricas.

Funcións exponenciais e logarítmicas

LibreOffice Basic soporta as seguintes funcións exponenciais e logarítmicas.

Xeración de números aleatorios

As seguintes instrucións e funcións xeran números aleatorios.

Cálculo de raíz cadrada

Use esta función para calcular raíces cadradas.

Enteiros

As funcións seguintes arredondan valores a números enteiros.

Valores absolutos

Esta función devolve valores absolutos.

Símbolos de expresión

Esta función devolve o símbolo alxébrico dunha expresión numérica.

Conversión de números

As seguintes funcións converten números dun formato a outro.