Operadores matemáticos

LibreOffice Basic soporta os seguintes operadores matemáticos.

Este capítulo fornece unha visión xeral dos operadores aritméticos que poden ser necesarios para efectuar cálculos nun programa.

"-" Operator

Subtrae dous valores.

"*" Operator

Multiplica dous valores.

"+" Operator

Suma ou combina dúas expresións.

"/" Operator

Divide dous valores.

"^" Operator

Eleva un número a unha potencia.

Mod Operator

Devolve o resto enteiro dunha división.