Or Operator

Realiza unha disxunción OR lóxica en dúas expresións.

Sintaxe:

Resultado = Expresión1 Or Expresión2

Parámetros:

Result: Any numeric variable that contains the result of the disjunction.

Expresión1, Expresión2: Calquera parella de expresións numéricas que queira comparar.

Unha disxunción OR lóxica de dúas expresións booleanas devolve True se, polo menos, unha expresión de comparación é True.

Unha comparación bit a bit activa un bit no resultado se este está activado en, polo menos, unha das dúas expresións.

Exemplo:

Sub ExampleOr

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1

  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1

  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1

  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0

  vOut = vB Or vA ' 10

End Sub