Not Operator

Nega unha expresión invertendo os valores dos bits.

Sintaxe:

Resultado = Not Expresión

Parámetros:

Result: Any numeric variable that contains the result of the negation.

Expresión: Calquera expresión que queira negar.

Ao negar expresións booleanas, o valor True muda a False, e viceversa.

Nunha negación bit a bit, invértese cada bit individual.

Exemplo:

Sub ExampleNot

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

    vOut = Not vA REM Devolve -11

    vOut = Not(vC > vD) REM Devolve -1

    vOut = Not(vB > vA) REM Devolve -1

    vOut = Not(vA > vB) REM Devolve 0

End Sub