Imp Operator

Realiza unha implicación lóxica en dúas expresións.

Sintaxe:

Resultado = Expresión1 Imp Expresión2

Parámetros:

Result: Any numeric variable that contains the result of the implication.

Expression1, Expression2: Any expressions that you want to evaluate with the Imp operator.

Se usa o operador Imp en expresións booleanas, só se devolve False se o resultado da primeira expresión é True e o da segunda é False.

Se usa o operador Imp en expresións de bits, elimínase un bit do resultado se o correspondente está activado na primeira expresión e o referente se elimina na segunda expresión.

Exemplo:

Sub ExampleImp

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vOut = A > B Imp B > C REM devolve -1

  vOut = B > A Imp B > C REM devolve -1

  vOut = A > B Imp B > D REM devolve 0

  vOut = (B > D Imp B > A) REM devolve -1

  vOut = B Imp A REM devolve -1

End Sub