Timer Function

Devolve un valor que especifica o número de segundos que pasaron desde a media noite.

Icona Nota

Primeiro, declare unha variábel para chamar á función Timer e atribúalle o tipo de datos "Long", en caso contrario devólvese un valor de data.


Sintaxe:

Timer

Valor de retorno:

Data

Exemplo:

Sub ExampleTimer

Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long

  lSec = Timer

  MsgBox lSec,0,"Segundos desde a media noite"

  lMin = lSec / 60

  lSec = lSec Mod 60

  lHour = lMin / 60

  lMin = lMin Mod 60

  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"A hora é"

End Sub