Data e hora do sistema

As seguintes funcións e instrucións determinan ou devolven a data e hora do sistema.

Date Statement

Devolve a data actual do sistema como cadea, ou restablécea. O formato da data depende da configuración rexional do seu sistema.

Now Function

Returns the current system date and time as a Date value.

Time Statement

Esta función devolve a hora actual do sistema como unha cadea en formato «HH:MM:SS».

Timer Function

Devolve un valor que especifica o número de segundos que pasaron desde a media noite.