SetAttr Statement

Configura a información de atributo do ficheiro especificado.

Sintaxe:

SetAttr NomeFicheiro As String, Atributo As Integer

Parámetros:

FileName: Name of the file, including the path, that you want to test attributes of. If you do not enter a path, SetAttr searches for the file in the current directory. You can also use URL notation.

Attribute: Bit pattern defining the attributes that you want to set or to clear:

Valor da cor

Named constant

Value

Definition

ATTR_NORMAL

0

Normal files.

ATTR_READONLY

1

Read-only files.

ATTR_HIDDEN

2

Hidden file


Para configurar varios atributos, combine os valores respectivos cunha instrución OR lóxica.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

53 Ficheiro non atopado

70 Acceso denegado

Exemplo:

Sub ExampleSetGetAttr

 On Error Goto ErrorHandler REM Define target for error-handler

 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"

 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"

 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0

 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"

 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY

 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )

 End

ErrorHandler:

 Print Error

 End

End Sub