MkDir Statement

Crea un cartafol no soporte dos datos.

Sintaxe:

MkDir Texto As String

Parámetros:

Text: Any string expression that specifies the name and path of the directory to be created. You can also use URL notation.

If the path is not determined, the directory is created in the current directory.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

76 Ruta non atopada

Exemplo:

Sub ExampleFileIO

' Example for functions of the file organization

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 as String ="Test"

Const sFicheiro2 as String = "Copiado.tmp"

Const sFicheiro3 as String = "NovoNome.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Existe o cartafol?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFicheiro,0,"Crear cartafol"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Cartafol actual"

  MsgBox sFicheiro & Chr(13) & FileDateTime( sFicheiro ),0,"Data de creación"

  MsgBox sFicheiro & Chr(13)& FileLen( sFicheiro ),0,"Tamaño do ficheiro"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFicheiro ),0,"Atributos de ficheiro"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Renomear no mesmo cartafol

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFicheiro, 0 ) 'Eliminar todos os atributos

  MsgBox sFicheiro & Chr(13) & GetAttr( sFicheiro ),0,"Atributos do ficheiro novo"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Converte un camiño de sistema nun URL

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' os dous puntos con DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function