Dir Function

Devolve o nome dun ficheiro, dun cartafol, ou de todos os ficheiros e cartafoles dunha unidade ou cartafol que coincidan co camiño de busca especificado.

Sintaxe:

Dir [(Texto As String) [, Atrib As Integer]]

Valor de retorno:

Cadea

Parámetros:

Text: Any string expression that specifies the search path, directory or file. This argument can only be specified the first time that you call the Dir function. If you want, you can enter the path in URL notation.

Attrib: Any integer expression that specifies bitwise file attributes. The Dir function only returns files or directories that match the specified attributes. You can combine several attributes by adding the attribute values:

0 : Ficheiros normais.

16 : Devolve só o nome do cartafol.

Use este atributo para verificar se un ficheiro ou cartafol existe ou para determinar os ficheiros e cartafoles dun cartafol específico.

Para verificar se un ficheiro existe, introduza o camiño completo e o nome de ficheiro. Se o nome do ficheiro ou cartafol non existe, a función Dir devove unha cadea de lonxitude cero ("").

To generate a list of all existing files in a specific directory, proceed as follows: The first time you call the Dir function, specify the complete search path for the files, for example, "D:\Files\*.ods". If the path is correct and the search finds at least one file, the Dir function returns the name of the first file that matches the search path. To return additional file names that match the path, call Dir again, but with no arguments.

To return directories only, use the attribute parameter. The same applies if you want to determine the name of a volume (for example, a hard drive partition).

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

53 Ficheiro non atopado

Exemplo:

Sub ExampleDir

REM Mostra todos os ficheiros e cartafoles

Dim sPath As String

Dim sDir As String, sValue As String

  sDir="Cartafoles:"

  sPath = CurDir

  sValue = Dir$(sPath + getPathSeparator + "*",16)

  Do

    If sValue <> "." And sValue <> ".." Then

      If (GetAttr( sPath + getPathSeparator + sValue) And 16) >0 Then

        REM obter os cartafoles

        sDir = sDir & chr(13) & sValue

      End If

    End If

    sValue = Dir$

  Loop Until sValue = ""

  MsgBox sDir,0,sPath

End Sub