Función de Entrada/Saída de ficheiros

Get Statement

Le un rexistro dun ficheiro relativo ou unha secuencia de bytes dun ficheiro binario a unha variábel.

Input# Statement

Le datos dun ficheiro secuencial aberto.

Line Input # Statement

Le cadeas dun ficheiro secuencial nunha variábel.

Put Statement

Escribe un rexistro nun ficheiro relativo ou unha secuencia de bytes nun ficheiro binario.

Write Statement

Escribe datos nun ficheiro secuencial.

Loc Function

Devolve a posición actual nun ficheiro aberto.

Seek Function

Returns the position for the next writing or reading in a file that was opened with the open statement.

Eof Function

Determina se o apuntador de ficheiro chegou ao final do ficheiro.

Lof Function

Devolve o tamaño dun ficheiro aberto en bytes.