FreeFile Function

Devolve o seguinte número de ficheiro dispoñíbel para abrir un ficheiro. Utilice esta función para abrir un ficheiro usando un número que non estea en uso por un ficheiro aberto.

Sintaxe:

FreeFile

Valor de retorno:

Enteiro

Parámetros:

Esta función só pode usarse inmediatamente antes dunha instrución Open. FreeFile devolve o seguinte número de ficheiro dispoñíbel, mais non o reserva.

Códigos de erro

5 Chamada de procedemento incorrecta

67 Demasiados ficheiros

Exemplo:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

Dim sMsg As String

  aFile = "c:\data.txt"

  sMsg = ""

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Print #iNumber, "First line of text"

  Print #iNumber, "Another line of text"

  Close #iNumber

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Input As #iNumber

  While Not eof(#iNumber)

    Line Input #iNumber, sLine

    If sLine <>"" Then

      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)

    End If

  Wend

  Close #iNumber

  MsgBox sMsg

End Sub