Funcións en tempo de execución

This section describes the Runtime Functions of LibreOffice Basic.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

Funcións de E/S de pantalla

Esta sección describe as funcións en tempo de execución usadas para chamar caixas de diálogo para a entrada e saída de datos do usuario.

Funcións de E/S de ficheiro

Utilice as funcións de entrada e saída de ficheiros para crear e administrar ficheiros (datos) definidos polo usuario.

Funcións de data e hora

Use as instrucións e funcións aquí descritas para executar cálculos de data e hora.

Funcións de tratamento de erros

Use as seguintes instrucións e funcións para definir o modo de reaccionar de LibreOffice Basic ante erros en tempo de execución.

Operadores lóxicos

LibreOffice Basic soporta os seguintes operadores lóxicos.

Operadores matemáticos

LibreOffice Basic soporta os seguintes operadores matemáticos.

Funcións numéricas

As seguintes funcións numéricas realizan cálculos. Os operadores matemáticos e lóxicos descríbense noutra sección. As funcións distínguense dos operadores en que as funcións pasan argumentos e devolven valores mentres que os operadores devolven un valor a través da combinación de dúas expresións numéricas.

Control da execución do programa

As seguintes instrucións controlan a execución dun programa.

Variábeis

As seguintes instrucións e funcións serven para declarar ou definir variábeis, converter variábeis dun tipo a outro ou determinar o seu tipo.

Operadores de comparación

Os operadores de comparación dispoñíbeis descríbense aquí.

Cadeas

As seguintes funcións e instrucións validan e devolven cadeas.

Outras ordes

Esta é unha lista de funcións e instrucións que non pertencen a ningunha outra categoría.