Exemplos de programación para controis no Editor de caixas de diálogo

Os seguintes exemplos guíano na creación dunha caixa de diálogo chamada «Dialog1». Utilice as ferramentas situadas na Caixa de ferramentas no editor de caixas de diálogo para crear a caixa de diálogo e engadir os seguintes controis: unha Caixa de verificación chamada «CaixaVerificación1», un Campo de etiqueta chamado «CampoEtiqueta1», un Botón chamado «Botón1», e unha Caixa de lista chamada «CaixaLista1».

Icona Aviso

Ao anexar un control a unha variábel de obxecto, sexa coherente no uso de letras maiúsculas e minúsculas.


Función global para cargar caixas de diálogo

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Visualización de caixas de diálogo

rem definición global de variábeis

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Lectura ou edición de propiedades de controis no programa

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM obter modelo da caixa de diálogo

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM mostrar texto de Etiqueta1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM definir novo texto para o control Etiqueta1

  oLabel1.Text = "Novos ficheiros"

  REM mostrar propiedades de modelo para o control CaixaVerificación1

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM definir novo estado de CaixaVerificación1 para modelo de control

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM mostrar propiedades de modelo para o control Botón1

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM mostrar propiedades do control Botón1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM executar caixa de diálogo

  oDialog1.Execute()

End Sub

Engadir entradas en caixas de lista (ListBox)

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM engade unha nova entrada ao control CaixaLista

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("Novo elemento" & iCount,0)

End Sub

Eliminar entradas de caixas de lista (ListBox)

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM eliminar a primeira entrada do control CaixaListaxe

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub