Left Function

Left palauttaa määritellyn määrän merkkijonolausekkeen merkkejä vasemmalta lukien.

Syntaksi:

Left (teksti1 As String, n As Long)

Palautusarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

Teksti1: Mikä tahansa merkkijonolauseke, josta palautetaan merkkejä vasemmalta lukien.

N: numeerinen lauseke, joka määrittää kuinka monta merkkiä halutaan palauttaa. Jos n = 0, palautetaan merkkijono, jonka pituus on nolla. Suurin sallittu arvo on 65535.

Seuraava esimerkki muuntaa päivämäärän muodosta VVVV.KK.PP muotoon MM/DD/YYYY.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Ole hyvä ja anna päivämäärä kansainvälisessä muodossa 'VVVV-KK-PP'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub