Chr Function

Chr palauttaa merkin, joka vastaa annettua merkkikoodia.

Syntaksi:

Chr(lauseke1 As Integer)

Palautusarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

Lauseke1: Numeerinen muuttuja, joka edustaa 8-bittistä ASCII-arvoa (0-255) tai 16-bittistä unicode-arvoa.

Chr$-funktiota käytetään lähettämään erityinen ohjauskoodisarja tulostimelle tai muulle tulostuslaitteelle. Sitä voidaan käyttää myös lainausmerkkien lisäämiseen merkkijonolausekkeeseen.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:

Sub ExampleChr

    ' Tämä esimerkki lisää lainausmerkit (ASCII-arvo 34) merkkijonoon.

    MsgBox "Yksi "+ Chr$(34)+"pieni" + Chr$(34)+" matka."

    ' Tulostus näkyy ikkunassa näin: Yksi "pieni" matka.

End Sub

ASC