Static Statement

Static-lauseella määritellään muuttuja tai taulukko proseduuritasolla proseduurin tai funktion sisällä, niin että muuttujan tai taulukon arvot jäävät voimaan proseduurista tai funktiosta poistuttaessa. Dim-lauseen käytännöt ovat myös voimassa.

Varoitus-kuvake

Static-lausetta ei voi käyttää muuttuvien taulukoiden määrittelyyn. Taulukot pitää määritellä kooltaan muuttumattomiksi.


Syntaksi:

Static muuttujanimi_1 [(alku_1 To loppu_1)] [As tyyppi_1][, muuttujanimi_2 [(alku_2 To loppu_2)] [As tyyppi_2][,...]]

Esimerkki:

Sub ExampleStatic

Dim iCount As Integer, iResult As Integer

  For iCount = 0 To 2

    iResult = InitVar()

  Next iCount

  MsgBox iResult,0,"Vastaus on"

End Sub

 

' Funktio, jossa staattisia muuttujia alustetaan

Function InitVar() As Integer

  Static iInit As Integer

  Const iMinimum as Integer = 40 ' funktion pienin palautusarvo

  if iInit = 0 then ' tarkistetaan, onko alustettu

    iInit = iMinimum

  Else

    iInit = iInit + 1

  End If

  InitVar = iInit

End Function