Function Statement

Function-lauseella määritellään aliohjelma, jota voidaan käyttää lausekkeena, joka määrittää palautusarvon tyyppeineen.

Syntaksi

katso parametri

Parametrit:

Syntaksi

Function nimi_f[(muuttujanimi1 [As tyyppi1][, muuttujanimi2 [As tyyppi2][,...]]]) [As tyyppi_f]

lauselohko1

[Exit Function]

lauselohko1

End Function

Parametri:

Nimi_f: funktiotyyppisen aliohjelman nimi, joka sisältää palautettavan arvon.

Muuttujanimi: Parametri, joka välitetään aliohjelmalle.

Tyyppi: tyypin määrittävä avainsana.

Esimerkki:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For iStep = 1 to 10 ' täytetään taulukko testiaineistolla aakkosten alkupäästä

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' Linsearch etsii TextEntry-parametrin välittämää merkkijonoa sList()-tekstitaulukosta

' paluuarvona on rivinumero tai 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit for ' sItem löytyi

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function