MkDir Statement

Luodaan uusi kansio tietovälineelle.

Syntaksi:

MkDir teksti1 As String

Parametrit:

Teksti1: merkkijonolauseke, joka määrittää luotavan kansion nimen ja polun. Voidaan käyttää myös URL-esitysmuotoa.

Jos polkua ei määritetä, hakemisto luodaan nykyiseen kansioon.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

76 Polkua ei löydy

Esimerkki:

Sub ExampleFileIO

' Esimerkki tiedostojärjestelmän funktioista

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 as String ="Test"

Const sFile2 as String = "Copied.tmp"

Const sFile3 as String = "Renamed.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Onko kansio olemassa?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile,0,"Luodaan kansio"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Avoin kansio"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Luomisajankohta"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Tiedoston koko"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Tiedostomääreet"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  ' Nimetään sama kansio uudestaan

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'Kaikki määritteet poistetaan

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Uudet tiedostomääreet"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Muunnetaan järjestelmäpolku URL:ksi

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' kaksoispiste DOS:in kera

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function