Ohjelmointiesimerkkejä: ohjausobjektit valintaikkunan muokkaimessa

Seuraavat esimerkit koskevat uutta, "Dialog1"-nimistä valintaikkunaa. Muokkaimen Työkalulaatikko-palkin työkaluja käytetään valintaikkunan luomiseen. Lisätään seuraavat ohjausobjektit oletusnimin: valintaruutu nimellä "CheckBox1", selitekenttä nimellä "Label1", painike nimellä "CommandButton1" ja luetteloruutu nimellä "ListBox1".

Varoitus-kuvake

Objektimuuttujien, kuten ohjausobjektien, nimissä SUUR- ja pienaakkoset ovat merkitseviä!


Globaali funktio valintaikkunoiden lataamiseen

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Valintaikkunan näyttäminen

REM muuttujien globaali määrittely

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Luetaan tai muokataan ohjausobjektin ominaisuuksia ohjelmassa

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM haetaan valintaikkunamalli

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM näytetään Label1-teksti

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM ohjausobjekti Label1 saa uuden tekstin

  oLabel1.Text = "Uudet tiedostot"

  REM näytetään CheckBox1-ohjausobjektin malliominaisuudet

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM asetetaan uusi tila CheckBox1-ohjausobjektille malliin

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM näytetään CommandButton1-ohjausobjektin malliominaisuudet

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM näytetään CommandButton1-ohjausobjektin ominaisuudet

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM suoritetaan valintaikkuna

  oDialog1.Execute()

End Sub

Lisätään rivi luetteloruutuun

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM lisätään rivi luetteloruutuun

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)

End Sub

Rivin poistaminen luetteloruudusta

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM poistetaan rivi luetteloruudusta

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub