X/Y-veatulbad

Dialoogi X/Y-veatulbad kaudu saab kuvada tasapinnaliste diagrammide veatulbad.

Kui valitud on mõni andmejada element, rakendatakse see käsk ainult sellele andmejadale. Kui elemente pole valitud, rakendatakse käsk kõigile andmejadadele.

Selle käsu kasutamiseks...

Vali Lisamine - X-veatulbad või Lisamine - Y-veatulbad (diagrammides)


Veatulp on tunnusjoon, mis katab vahemiku väärtusest x/y - negatiivne_viga kuni x/y + positiivne_viga. X või y on siin andmepunkti väärtus. Kui valitud on "standardhälve", on x või y andmejada keskmine väärtus. Negatiivne_viga ja positiivne_viga on veatulba funktsiooni poolt arvutatud või etteantud suurused.

Märkuse ikoon

Menüükirje Lisamine - X/Y-veatulbad on saadaval ainult tasapinnaliste diagrammide puhul.


Vea liik

Dialoogi alas Vea liik saab määrata vaadeldava vea liigi kuvamise tüübi.

Puudub

Määrab, et ühtegi veatulpa ei kuvata.

Konstant

Kuvatakse parameetrite alas määratud konstantseid väärtusi.

Protsent

Kuvatakse protsenti. Kuvatav väärtus viitab vastavale andmepunktile. Protsendi saab määrata parameetrite alas.

Funktsioonid

Vali funktsioon veatulpade arvutamiseks.

Standardviga: näidatakse standardviga.

Dispersioon: näidatakse andmepunktide ja vastavate väärtuste vahelist dispersiooni.

Standardhälve: näidatakse standardhälvet (dispersiooni ruutjuur). Erinevalt teistest funktsioonidest, on veatulbad keskväärtuse peal.

Veapiir: näidatakse vea suurimat lubatavat väärtust protsentides andmerühma suurima väärtuse suhtes. Protsendi saab määrata parameetrite alas.

Lahtrivahemik

Klõpsa sättel Lahtrivahemik ja määra lahtrite vahemikud, millest võetakse väärtused positiivsete ja negatiivsete vigade tulpade jaoks.

Andmete tabelist

Oma andmetega diagrammi jaoks saab väärtused veatulpade jaoks sisestada diagrammi andmete tabelisse. Andmete tabeli dialoog sisaldab lisaveerge pealkirjadega "Positiivsed X/Y-veatulbad" ja "Negatiivsed X/Y-veatulbad".

Sama väärtus mõlema jaoks

Enable to use the positive error values also as negative error values. You can only change the value of the "Positive (+)" box. That value gets copied to the "Negative (-)" box automatically.

Vea indikaator

Määrab vea indikaatori.

Positiivne ja negatiivne

Kuvab positiivsete ja negatiivsete vigade tulbad.

Positiivne

Kuvatakse ainult positiivsete vigade tulpasid.

Negatiivne

Kuvatakse ainult negatiivsete vigade tulpasid.