Juhtelementide programmeerimise näited dialoogiredaktoris

Järgnevad näited on mõeldud uuele dialoogile nimega "Dialog1". Kasuta dialoogi koostamiseks ja järgmiste juhtelementide lisamiseks dialoogiredaktori tööriistakastis olevaid vahendeid: märkeruut nimega "CheckBox1", pealdiseväli nimega "Label1", nupp nimega "CommandButton1" ja loendiboks nimega "ListBox1".

Hoiatav ikoon

Objektimuutujale juhtelemendi lisamisel ole suur- ja väiketähtede kasutamisega järjepidev.


Globaalne funktsioon dialoogide laadimiseks

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Dialoogi näitamine

REM muutujate globaalne defineerimine

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Programmis juhtelementide omaduste lugemine või muutmine

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM võta dialoogi mudel

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM näita Label1 teksti

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM sea juhtelemendile Label1 uus tekst

  oLabel1.Text = "Uued failid"

  REM näita juhtelemendi CheckBox1 mudeli omadusi

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM muuda m2rkeruudu CheckBox1 olekut

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM näita juhtelemendi CommandButton1 mudeli omadusi

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM näita juhtelemendi CommandButton1 omadusi

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM käivita dialoog

  oDialog1.Execute()

End Sub

Loendiboksi kirje lisamine

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM lisab uue kirje loendiboksi ListBox

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("Uus element" & iCount,0)

End Sub

Loendiboksist kirje eemaldamine

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM eemalda esimene kirje loendiboksist ListBox

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub