Πίνακας

Εμφανίζει όλες τις εντολές για εισαγωγή, επεξεργασία και διαγραφή ενός πίνακα και των στοιχείων του σε ένα έγγραφο κειμένου.

Εισαγωγή πίνακα

Εισάγει ένα νέο πίνακα.

Εισαγωγή

Στήλες

Εισάγει στήλες.

Γραμμές

Εισάγει γραμμές.

Διαγραφή

Πίνακας

Διαγράφει τον τρέχοντα πίνακα.

Στήλες

Διαγράφει τις επιλεγμένες στήλες.

Γραμμές

Διαγράφει τις επιλεγμένες γραμμές.

Επιλογή

Πίνακας

Επιλέγει τον τρέχοντα πίνακα.

Στήλη

Επιλέγει την τρέχουσα στήλη.

Γραμμή

Επιλέγει την τρέχουσα γραμμή.

Κελί

Επιλέγει το τρέχον κελί.

Συγχώνευση κελιών

Συνδυάζει τα περιεχόμενα των επιλεγμένων κελιών του πίνακα σε ένα μόνο κελί.

Διαίρεση κελιών

Διαιρεί το κελί ή μία ομάδα κελιών οριζόντια ή κάθετα σε έναν αριθμό κελιών που έχετε εισάγει.

Συγχώνευση πίνακα

Συνδυάζει δύο συνεχόμενους πίνακες σε έναν απλό πίνακα. Οι πίνακες πρέπει να είναι άμεσα γειτονικοί μεταξύ τους και να μη διαχωρίζονται από μία κενή παράγραφο.

Διαίρεση πίνακα

Διαιρεί τον τρέχοντα πίνακα σε δύο ξεχωριστούς πίνακες στη θέση του δρομέα. Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε αυτήν την εντολή δεξιοπατώντας σε ένα κελί του πίνακα.

Αυτόματη μορφοποίηση πίνακα

Εφαρμόζει αυτόματα μορφοποιήσεις στον τρέχοντα πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των γραμματοσειρών, της σκίασης και των περιγραμμάτων.

Αυτόματη προσαρμογή

Πλάτος στήλης

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Στήλη όπου μπορείτε να μεταβάλετε το πλάτος μίας στήλης.

Βέλτιστο πλάτος στήλης

Προσαρμόζει αυτόματα τα πλάτη στηλών ώστε να ταιριάζουν στα περιεχόμενα των κελιών. Μεταβάλλοντας το πλάτος μίας στήλης δεν επηρεάζει το πλάτος των άλλων στηλών στον πίνακα. Το πλάτος του πίνακα δεν μπορεί να υπερβεί το πλάτος της σελίδας.

Ίση κατανομή στηλών

Ρυθμίζει το πλάτος των επιλεγμένων στηλών ώστε να ταιριάξει με το πλάτος της πιο πλατιάς στήλης στην επιλογή Το συνολικό πλάτος του πίνακα δεν μπορεί να υπερβαίνει το πλάτος της σελίδας.

Ύψος γραμμής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Γραμμή όπου μπορείτε να μεταβάλετε το πλάτος μίας γραμμής.

Βέλτιστο ύψος γραμμής

Προσαρμόζει αυτόματα τα ύψη γραμμών ώστε να ταιριάζουν στα περιεχόμενα των κελιών. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για νέους πίνακες.

Ίση κατανομή στηλών

Ρυθμίζει το ύψος των επιλεγμένων γραμμών ώστε να ταιριάξει με το ύψος της πιο ψηλής σειράς στην επιλογή.

Επέκταση σε δύο σελίδες

Επιτρέπει την αλλαγή σελίδας στην τρέχουσα γραμμή.

Επανάληψη γραμμών επικεφαλίδας

Επαναλαμβάνει τις κεφαλίδες του πίνακα σε συνεχόμενες σελίδες εάν ο πίνακας επεκτείνεται σε μία ή περισσότερες σελίδες.

Μετατροπή

Κείμενο σε Πίνακα

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να μετατρέψετε το επιλεγμένο κείμενο σε πίνακα.

Πίνακας σε Κείμενο

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να μετατρέψετε τον τρέχοντα πίνακα σε κείμενο.

Ταξινόμηση

Ταξινομεί τις επιλεγμένες παραγράφους ή τις γραμμές πίνακα αλφαβητικά ή αριθμητικά. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι τρία πλήκτρα ταξινόμησης καθώς και να συνδυάσετε αλφαριθμητικά και αριθμητικά πλήκτρα ταξινόμησης.

Τύπος

Ανοίγει τη Γραμμή τύπου για την εισαγωγή ή επεξεργασία μιας συνάρτησης.

Μορφή αριθμών

Ανοίγει έναν διάλογο όπου μπορείτε να ορίσετε τη μορφή των αριθμών στον πίνακα.

Ιδιότητες πίνακα

Καθορίζει τις ιδιότητες του επιλεγμένου πίνακα, για παράδειγμα, όνομα, στοίχιση, διάστιχο, πλάτος στηλών, περιγράμματα, και παρασκήνιο.